Info til fagfolk

Det er vores erfaring, at et aktivt medlemskab af Fountain House både vedligeholder og udvikler medlemmernes sociale, personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer og letter eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet betydeligt.

Mange medlemmer kommer styrket ud i praktikophold eller reelt arbejde. Det tidsubegrænsede medlemskab kan og bliver også benyttet ved midlertidig arbejdsløshed, hospitalsindlæggelser eller lignende.

Aktivitets- og værestedstilbud
Fountain House er et aktivitets- og værested jf. SEL § 104 og finansieret af Socialforvaltningen.

Det betyder, at alle borgere i alderen 18-65 år med psykiske problemer med bopæl i Københavns og Frederiksberg Kommune kan henvende sig og deltage i tilbuddet uden videre visitering.
Borgere fra andre kommuner kan ligeledes benytte aktivitets- og værestedet på baggrund af en bevilling.

Visitation
Man skal ikke visiteres til Fountain House, men aftale tid til en samtale for en gensidig forventningsafstemning og en eventuel kontakt til kommunen.

Beskæftigelsestilbud
Fountain House tilbyder endvidere forløb jf. LAB § 32.

Beskæftigelsesrettede forløb kræver en bevilling fra jobcenter. Det er særligt tilrettelagte forløb, hvor borgeren støttes til afklaring i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Forløbene er individuelt tilpassede og består af en struktureret hverdag, samtaler og evt. undervisning. Indholdet og formålet med disse forløb aftales individuelt med sagsbehandler, borger og Fountain House.