Vedtægter for Støtteforeningen

Vedtægterne er godkendt på Støtteforeningens ekstraordinære generalforsamling den 12. maj 2015.

§ 1 Foreningens navn: Støtteforeningen for Fountain House i København.

§ 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3 Foreningens formål er:

 1. At fremme videreførelsen af Fountain House i København.
 2. At fremme forståelsen for og kendskabet til Fountain House, hvis formål er at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder og tilknytning til arbejdsmarkedet.

§ 4 Som medlem kan alle interesserede enkelt personer, institutioner og organisationer optages.

§ 5 Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Medlemskabet slettes ved manglende betaling. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 6 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni.

Dagordenen skal indeholde følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmer.
 6. Valg af bestyrelse mv.
  • a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • b) Valg af 1 suppleant.
  • c) Valg af 2 revisorer.
 7. 7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til bestyrelsesformanden senest den 15. marts i det år, hvori generalforsamlingen afholdes.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske pr. mail eller brev med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsordenen.

Kopi af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer skal vedlægges indkaldelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal indkaldes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer forlanger det og til bestyrelsen indsender en motiveret dagsorden.

§ 7 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtægtsændringer, udelukkelse af medlemmer eller opløsning af foreningen, kræves, at halvdelen af foreningens medlemmer er mødt op, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 3 uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved simpel stemmeflerhed.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan dog kun optræde som befuldmægtiget for 3 medlemmer.

§ 8 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 5 og højst 10 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling tillige med 1 suppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at ca. halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år. Der vælges 2 revisorer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§ 9 Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 10 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 Foreningens regnskaber revideres af de ifølge § 6, punkt 6c valgte revisorer, der er valgt på generalforsamlingen.

§ 12 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 I tilfælde af foreningens opløsning skal dens nettoformue overdrages til Fonden Fountain House i København eller, hvis denne ikke længere eksisterer, til beslægtede formål.

13. maj 2015
Jens Erik Lund, formand for Støtteforeningen

Mogens Seider, dirigent på den ekstraordinære generalforsamling den 12. maj 2015