Vision & Værdier

Vision
At arbejde er en stærkt identitetsskabende faktor for mennesker og retten til arbejde derfor fundamental.
Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.
Mange har problemer med lavt selvværd, og kontakten til andre mennesker kan virke meget overvældende, hvis man gennem længere tid har levet isoleret fra omverdenen.

Visionen bag Fountain House er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer i stedet for patienter eller klienter, og hvor de får mulighed for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, de selv bestemmer.
Målet er, at medlemmerne skal opleve, at de kan noget, at der er brug for dem, og at det nytter at stå op om morgenen.
På den måde oplever de fornyet handlekraft og styrke.

Værdier
Fountain House-modellen er opbygget omkring fem værdier, der skal sikre medlemmernes mulighed for at udfolde sig både socialt og arbejdsmæssigt:

- Medindflydelse
- Ligeværd
- Arbejdsfællesskab
- Frivillighed
- Fokus på ressourcer

Det betyder, at medarbejdere og medlemmer arbejder sammen og deltager på lige fod i beslutningsprocesser. Medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen og i alle udvalg og arbejdsgrupper. Den åbne dialog sikrer indflydelse og opbygger ansvarlighed og en følelse af ligeværd.
Medarbejdernormeringen er så lav, at et Fountain House kun eksisterer i kraft af medlemmernes tilstedeværelse og aktive deltagelse i det daglige arbejde.
Medlemmerne kommer til at forstå nødvendigheden af deres arbejdsindsats. Man er som medlem ikke forpligtet til at yde mere, end man kan eller ønsker. På trods af disse vide rammer for funktionsniveau og grad af involvering i dagligdagen tror vi på, at alle har ressourcer, som kan bringes i anvendelse og være til gavn for både huset og medlemmet selv.
Ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet i Fountain House fokuserer vi således på de stærke, sunde og produktive sider hos medlemmet frem for på begrænsninger og sygdom.
Fountain Houses værdigrundlag er fastlagt i 37 internationale retningslinjer, som er arbejdsgrundlaget for alle klubhuse over hele verden.

Læs mere om internationale retningslinier

Fountain House er uafhængig af alle politiske og religiøse interesser.